top of page
jacek-dylag-545264-unsplash.jpg

#Upptäckvåldet

Uppdaterat: 9 apr.

Har du koll på de olika våldstyperna?


Våld i nära relationer kan se ut på många olika sätt. Ofta förekommer flera olika typer av våld och ibland förekommer bara vissa delar. Här kan du läsa mer om de olika typerna av våld:


Sveriges första temperaturmätare för kopplingen mellan våld och arbetslöshet


En ny produkt och tjänst håller på att utvecklas och som innebär självhjälpsverktyg för att upptäcka och förhindra våldet, samt verktyg för att stoppa våldet i tid. Vi håller på att ta fram Sveriges första temperaturmätare för kopplingen mellan våld och arbetslöshet, där du som individ får ett eget individuellt resultat med personliga rekommendationer i en skyddad app.


Ta kontakt med oss om detta: här eller ring till Jobbjouren: 0763-14 09 09


SAMMANFATTNING


Riksorganisationen Give it forward arbetar i kopplingen mellan våld, utanförskap och arbetslöshet. Våldet och kopplingen till arbetslöshet handlar om värderingar, attityder och handlingar som enligt rådande lagstiftning inte definieras som brott, men som cementerar ett mönster av destruktivitet och utanförskap.


Hur hänger våld och arbetslöshet ihop?


Våldet kopplat till arbetslöshet handlar om sambandet med ekonomisk utsatthet som förstärks av psykiskt våld, känslomässigt våld, digitalt våld, materiellt våld och ekonomiskt våld, samt sexuellt våld. Syftet med vår verksamhet är att stoppa våldet för att kunna nå mål om ekonomisk jämställdhet och ekonomisk självständighet.


Regeringens uppdrag #upptäckvåldet


Regeringen har fattat beslutet om ”Uppdrag om ökad upptäckt av våld mm 2022–2024” och den nationella satsningen att upptäcka våldet bland utsatta målgrupper under namnet #upptäckvåldet. Information om regeringens uppdrag kan du läsa här.


Regeringens nationella strategi


Med våld avses det våld som omfattas av regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategin inbegriper arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck samt mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Den innehåller åtgärder som stärker skydd och stöd till våldsutsatta kvinnor, insatser mot våld i samkönade relationer samt åtgärder som motarbetar destruktiv maskulinitet och hederstänkande. Strategin sätter också fokus på mäns delaktighet och ansvar för att stoppa våldet. Den nationella strategin ingår i regeringens jämställdhetspolitiska skrivelse till riksdagen (Skr. 2016/17:10). Information om regeringens nationella strategi finns här.


Vad säger forskningen om kopplingen mellan våld och arbetslöshet


Våldet har stor betydelse för möjligheten att lyckas på arbetsmarknaden. Det finns ett vetenskapligt samband mellan våld och arbetslöshet (källa: MacGregor et al 2021). Det finns forskning från England (nationalekonomi Anderberg med flera 2016) som visar att arbetslöshet bland kvinnor i England ökar både fysiskt och psykiskt partnervåld medan arbetslöshet bland män minskar det. Forskningsrapporten förklarar detta med att när en kvinna blir arbetslös blir det svårare för henne att lämna mannen och när en man blir arbetslös så drabbas han hårdare om kvinnan lämnar honom. Effekten var så stor att kvinnlig arbetslöshet eventuellt skulle kunna användas inom vården som varningssignal för partnervåld vid misstänkta fall.


Riksorganisationen Give it forward håller på att ta fram en forskningssammanställning för internationell och nationell nivå där evidens finns för att mer på djupet beskriva koppling mellan våld och arbetslöshet.


Comments


bottom of page